Miljöpolicy

Miljöpolicy 7H

I vår strävan att bli det mest klimatsmarta och hållbara textila beredningsverket har vi en stor miljömedvetenhet. Vår vision är att erbjuda marknaden de mest hållbara och innovativa tjänster och produkter med så små miljömässiga fotavtryck som möjligt.

Vi vill göra skillnad på var och hur beredningen sker i världen. Vi står för en hållbar- lokal och klimatsmart produktion.

PERSONAL– Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Medarbetarna besitter en bred kompetens och erfarenhet som gör att vi ofta har en rådgivande roll mot kunder och intressenter. Att uppnå vår miljövision är ett lagarbete där alla har en lika stor roll för att nå målet.


ENERGI
– Vi har sedan ett antal år tillbaka konverterat energisystemet till Bio-olja som är helt fri från fossilt ursprung. Bio-oljan använder vi idag för att värma upp processvattnet till färgning, tvättning osv. Indirekt så värmer vi även upp våra lokaler med denna energi då maskinerna alstrar strålningsvärme.


VATTEN
– Det vatten vi använder i våra processer tar vi upp från djupborrade brunnar. Vi återanvänder det vatten vi kan i vårt system och när vi inte kan återanvända vattnet mer så går det för rening till kommunens reningsverk.


KEMIKALIER
– Vi väljer aktivt det mest miljövänliga och moderna produkter marknaden kan erbjuda. Alla produkter vi använder är så mycket mer än bara REACH klassade. Vi jobbar mot flera olika miljöcertifieringar så som ECO Label, Öko-tex, Svanen, Bra Miljöval mfl.


LUFT
– Bio oljan vi använder till uppvärmning utav våra våta processer är helt fri från CO2. Den värme som luften i våra torkprocesser genererar värmer vi inkommande vatten med vilket sparar energi.


MATERIAL
– Vi strävar kontinuerligt efter att använda hållbara material och i den mån det går återanvända material. Vi deltar i flera innovationsprojekt som bland annat berör Svensk ull, textil från Svensk skog, färgning med alger mm.


AVFALL
– Produktionsprocesserna jobbar vi fortlöpande med för att minimera spill och säkerställa att slutprodukten håller fastställda krav. Vi återanvänder och cirkulerar så mycket vi kan för att främja den cirkulära produktionen, det vi inte kan återanvända källsorterar vi.


TRANSPORTER
– Vi försöker minimera antalet transporter genom samkörning och i den mån det går använda lokala aktörer.

Som del i vårt arbete för att nå vår vision har vi tagit fram nedan mätbara mål till 2030;

Att bli 100% CO2 fria/ vattenförbrukningen skall sänkas med 25%/ återanvändningen utav vatten skall ökas med 20%/ elförbrukningen skall sänkas med 20%/ sänka antalet färger och kemikalier med 20%/ minska avfallet med 15%/ öka andelen cirkulärt material med 50%.